Kanatami Angiyuqqaaqarviup Nunaa

Katuhipkaqnit Piguqharni Nunavutmi Maniliugutit

Tapkuat kinguliqpat Katimaniuyut atuqtauniat talvani NCR-kut piqatautitlugit kivgaqtuiyut tapkunangat Nunavut Maniliugutit Pivaliatittinit Katimayini Katimayiuyut katimaqatigini tahapkuat Ataniuyut Kavamatuqatkutni Havaktit tahapkunanga aturniqpanit Kavamatkutni Kanatami timiuyunit.

Una Katimapkainiq aturniaq atauhiqmi upluqmi pivikha pinahuaqlugitlu kayuhipkaqnit pivaliatitauni tapkuat Nunavut Maniliugutit piqaqtitilutikluttauq pivikhanik uqaqatigittiaqnit nigiugiyauyunut piplugit upalungaiyaqnit nutatlu pigiaqtitauni ihumagiyauyut Nunavutmun.

Ayyikkutaittuq ilakha uuma Katimapkainiq tapkuat qanugitnigiyai, kinguagutlu uqauhiunit, tapkunanga 2013 Nunavut Maniliugutinut Nigiugiyaunit Tuhagakhaliat.