Kivallirmi – Kangiqliniq

Aturniq nakuutqianik piqutiptingnik

Una Katimaniryuaq pilluarutiqarniaqtuq tamainnik piqutinik hailiyunik Nunavunmi talvuuna angiyumik pijjutikhalingnik angilivalliayaangani maniliurahuarnirmik. Ihivriurahuaqtaat ilangit hapkua havaktukhaliqiniq, nunguhakhalaittut nungulaaqtullu piqutauyut nunamit, tajja piutauyut naahuriyauyullu nappaqtitiriyauyut, ikayuutigiyauyukhat ilaqaqhutik aallatqiit akilirvikhat ahinillu maningnik atuqtakhanik ihumagilugit.

Katimaniryuaq piniaqtaat atulihaaqqat Tissaip 2013, akhuurutiginiaqtaat iniqtirahuarlugu titirarlugillu iniqhimayatik pingahuani Katimaniryuap uvuuna NEF kut qaritauyakkut pulaarviani qitqani Nuvaippa qaangiqtinnagu.