ᑭᕙᓪᓕᖅ − ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ

ᐊᑐᕋᒃᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᔪᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅ

ᑕᕝᕙᓂ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓗᐊᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᑦ ᐊᑐᕋᒃᓴᓕᒫᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕕᔾᔪᐊᕋᔭᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᖃᕋᓱᐊᖃᑦᑕᓲᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓇᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᓂ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᖅ, ᓄᓇᒦᙶᖓᔪᑦ ᓄᑖᕈᕆᐊᖃᑦᑕᓲᑦ ᑭᖑᕝᕕᕋᒃᓴᐅᙱᑦᑐᓪᓗ, ᐱᖁᑎᕐᔪᐊᖑᔭᕇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᕋᒃᓴᐅᔪᑦ ᐱᖁᑎᕐᔪᐊᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕙᒃᑐᑦ ᐊᑐᕋᒃᓴᓂᑦ ᓴᖅᑮᑎᑦᑎᓪᓗᑎᑦ ᓲᕐᓗ ᐊᔾᔨᖐᑎᑦᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓲᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑖᓃᙶᖓᔪᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᓛᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᓰᕝᕙ 2013-ᖑᓕᖅᐸᑦ, ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖃᑦᑕᐃᓐᓇᙳᓱᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᔭᒥᓃᑦ ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓂᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᓄᓇᕘᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓂ ᓄᕖᕝᕙ ᕿᑎᐊᓂ ᐅᖓᑖᓂᐅᙱᑦᑐᖅ.